Nguồn Gốc Sản Phẩm

1.Cấp phép lưu hành từ ngày 17-03-2022

TÔM THẺ TẨM BỘT VỊ TRUYỀN THỐNG
TÔM THẺ XẺ BƯỚM TẨM BỘT VỊ TRUYỀN THỐNG
TÔM SÚ TẨM BỘT VỊ TRUYỀN THỐNG
TÔM SÚ XẺ BƯỚM TẨM BỘT VỊ TRUYỀN THỐNG
TÔM THẺ TẨM BỘT VỊ DỪA
TÔM THẺ XẺ BƯỚM TẨM BỘT VỊ DỪA
TÔM THẺ TẨM BỘT VỊ TRỨNG MUỐI
TÔM THẺ XẺ BƯỚM TẨM BỘT VỊ TRỨNG MUỐI
TÔM THẺ DUỖI NOBASHI                                                                                                                                        http://dongnai.vfa.gov.vn/tu-cong-bo-san-pham/danh-sach-tu-cong-bo-san-pham-17-03-2022-.html               

 2.Cấp phép lưu hành từ ngày 04-08-2022
TÔM THẺ SUSHI
TÔM THẺ BỎ ĐẦU
TÔM THẺ XẺ BƯỚM                                                                                                                                                TÔM THẺ ĐÔNG LẠNH KHÔNG ĐUÔI
TÔM THẺ ĐÔNG LẠNH CHỪA ĐUÔI                                                                                                              http://dongnai.vfa.gov.vn/tu-cong-bo-san-pham/danh-sach-tu-cong-bo-san-pham-04-8-2022-.html


 3.Cấp phép lưu hành từ ngày 18-01-2023
TÔM THẺ Ủ MUỐI HIMALAYA
TÔM SÚ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH
http://dongnai.vfa.gov.vn/tu-cong-bo-san-pham/danh-sach-tu-cong-bo-san-pham-18-01-2023-.html
 
4.Cấp phép lưu hành từ ngày 03-03-2023

TÔM THẺ NÕN HẤP
TÔM THẺ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH
http://dongnai.vfa.gov.vn/tu-cong-bo-san-pham/danh-sach-cac-co-so-thuc-hien-tu-cong-bo-san-pham-03.3.2023-.html

5.Cấp phép lưu hành từ ngày 13-07-2023
TÔM SÚ Ủ MUỐI HIMALAYA
TÔM SÚ BỎ ĐẦU

http://dongnai.vfa.gov.vn/tu-cong-bo-san-pham/danh-sach-cac-co-so-thuc-hien-tu-cong-bo-san-pham-13.7.2023-.html

6.Cấp phép lưu hành từ ngày 21-09-2023
TÔM TÍT NGUYÊN CON HẤP
TÔM TÍT LỘT NÕN HẤP

http://dongnai.vfa.gov.vn/tu-cong-bo-san-pham/danh-sach-cac-cong-ty-tu-cong-bo-san-pham-21-9-2023-.html

7.Cấp phép lưu hành ngày 01-03-2024                                                                                                                        

TÔM SÚ XIÊN QUE BBQ

http://dongnai.vfa.gov.vn/tu-cong-bo-san-pham/danh-sach-cac-co-so-thuc-hien-tu-cong-bo-san-pham-06-03-2024.html

8.Cấp phép lưu hành ngày 21-03-2024                                                                                                                        

TÔM SÚ HỎA TIỄN PHÔ MAI

http://dongnai.vfa.gov.vn/tu-cong-bo-san-pham/danh-sach-cac-co-so-thuc-hien-tu-cong-bo-san-pham-21-03-2024.html

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng